Dołącz do nas. Zapraszamy!
Co to jest Pevich Consulting Network? PCN jest klastrem, dobrowolnym i otwartym dla innych związkiem niezależnych przedsiębiorstw, działających na własne ryzyko gospodarcze z użyciem własnych środków finansowych i narzędzi pracy, głównie firm małych i średnich, zwanych uczestnikami klastra, na podstawie umów konsorcjalnych o wspólnej działalności z Liderem klastra w celu realizacji wspólnych i/lub oddzielnych zadań komercyjnych.

Co to jest klaster? Klaster, za jego twórcą Michaelem E. Porterem, można zdefiniować jako "geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji w poszczególnych dziedzinach, jednocześnie współdziałających i konkurujących ze sobą. Klastry cechują się wysoką zdolnością do kreowania wartości, nieporównywalnie większą od innych aktywności gospodarczych na danym terytorium oraz silną przewagą konkurencyjną w danej dziedzinie co najmniej w skali krajowej, a najlepiej w skali kontynentu lub globalnej."

Powód powstania Pevich Consulting Network. PCN powstał w Polsce w celu zwiększenia konkurencyjności jego uczestników w dziedzinach, które sami uprawiają, jak usługi doradztwa ekonomiczno-prawnego, usługi adwokackie i usługi translacyjne, poprzez ich wspieranie przez pozostałych uczestników klastra w Polsce oraz dla stworzenia dotychczasowym uczestnikom klastra nowych możliwości rozwoju komercyjnego poprzez powiększenie liczby uczestników klastra o innych przedsiębiorców z Polski i z zagranicy i w następstwie do wykorzystania ich możliwości intelektualnych i biznesowych dla dobra wspólnego klastra.

Misja Pevich Consulting Network. PCN będzie klastrem sieciowym, działającym na terenie Polski i krajów WNP w oparciu o interesy i potencjał uczestników klastra z tych krajów w zakresie promowania, inicjowania, organizowania i realizacji działa
ń na rzecz wymiany międzynarodowej ludzi, wiedzy i kapitału w celach komercyjnych.

Co to jest klaster sieciowy?  "Jest to organizacja wielu małych firm w tym samym lub podobnym sektorze produkcji lub usług, działających w sieci, charakteryzujących się możliwością szybkiej adaptacji do zmieniającego się rynku i zróżnicowanych wymaga
ń poprzez współpracę i używanie nowych technologii. Firmy w takim klastrze wykorzystują zalety nieosiągalne dla firm gdzie indziej, na przykład dostęp do lokalnej wiedzy i rynku pracy, niskich kosztów transportu i kosztów transakcyjnych, pokładów elastyczności, zaufania i współpracy oraz lokalnej infrastruktury, która wspomaga specjalizowaną sprzedaż, usługi i sieci dostawców" [źródło - Wikipedia].

Nasza definicja klastra. "Klaster jest otwartym porozumieniem handlowym osób na czas nieoznaczony, jego uczestników w liczbie co najmniej kilkunastu, z wybranym przeze
ń liderem dla permanentnego wykonania uzgodnionych produktów finalnych siłami i składanej ceny uczestników na sprzedaż przez lidera, będącego stroną w imieniu klastra".

Idea takiego klastra usługowego, prostego, acz w relacjach międzynarodowych, została zgłoszona przez nas publicznie 25 listopada 2008 roku na  międzynarodowej konferencji w Mi
ńsku na Białorusi.

Organizacja Pevich Consulting Network
. Klastrem kieruje jego Lider, Pevich Consulting Limited, który dobiera innych uczestników z dużych miast w Polsce i w krajach WNP, spośród zainteresowanych i kompetentnych przedsiębiorców małych i średnich, prowadzących usługi doradcze, prawnicze, translacyjne, marketingowe, turystyczne i inne, otwartych na współpracę międzynarodową, zwanych Koordynatorami.

Przy ich pomocy klaster organizuje i realizuje wspólne projekty biznesowe, jak: misje handlowe - permanentnie, wystawy i konferencje - okazjonalnie w relacji z zagranicą według raz ustalonego standardu oraz obsługę klientów zagranicznych klastra w wymiarze miejscowym - według zapotrzebowania.

W tym celu każdy Koordynator dobiera innych uczestników klastra, spośród przedsiębiorców w swoim kraju, zwanych Partnerami, którzy mogą okazać się mu pomocni do tej obsługi, jak firmy prawnicze, translacyjne, księgowe, obrotu nieruchomościami i inne.

Wszystkie wymienione powyżej trzy kategorie uczestników zobowiązane są do promowania idei i działalności Klastra w każdy dostępny sposób, jak na przykład: na swoich stronach internetowych, wobec swoich klientów zainteresowanych wymianą międzynarodową, na miejscowych targach, wystawach, konferencjach, w swoich organizacjach biznesowych w celu pozyskania klientów do wspólnych usług klastra, jak również dla pozyskania innych uczestników klastra, przedsiębiorców producentów i handlowców, zwanych Beneficjentami, którzy powinni stać się ważnymi odbiorcami działalności proeksportowej klastra oraz pozostałych uczestników, zwanych Honorowymi, do których zaliczyć należy samorządy terytorialne, organizacje przedsiębiorców, uczelnie, czy instytucje finansowe.

Zatem budowa klastra na poziomie krajowym przebiegać będzie wertykalnie, a na międzynarodowym horyzontalnie.

Lider tworzy centrum rozliczeniowe oraz powołuje wybranych Koordynatorów w skład Rady Programowej klastra i odbywa z nimi okresowe narady w celu koordynacji działa
ń rzeczowych i finansowych klastra przy udziale zaproszonych Koordynatorów i uczestników Honorowych.

Finansowanie klastra.  Udział w klastrze dla Koordynatorów i Partnerów jest bezpłatny. Projekt klastra, nadzór nad jego wykonaniem, międzynarodowa promocja klastra oraz proces pozyskiwania Koordynatorów finansowany jest ze środków Lidera.

Proces doboru Partnerów należy do Koordynatora na jego koszt.
Płatny natomiast jest udział w klastrze dla Beneficjentów w formie jednorazowej składki oraz prowizji od obrotu z przyszłej wymiany międzynarodowej za przyczyną klastra, z której część zasili budżet tych Koordynatorów i Partnerów, którzy przyczynili się do uczestnictwa Beneficjenta i jego sukcesu komercyjnego w klastrze.
Zasady udziału w klastrze dla uczestników Honorowych będą zawsze negocjowane.

Przychody Koordynatorów i Partnerów będą uzgodnione z Liderem w zakresie poziomów wynagrodzenia za organizację i realizację usług wspólnych i oddzielnych klastra.

Przychodami klastra będą prowizje od wynagrodze
ń Koordynatorów i Partnerów oraz składek i prowizji od Beneficjentów oraz dotacji i subwencji od uczestników Honorowych do podziału z adekwatnymi Koordynatorami i innych instytucji.

Związki prawne w klastrze. Klaster działa na podstawie   statutu.
Lider zawiera  umowę ogólną o współpracy z Koordynatorami  w imieniu klastra, gdzie zawarte są prawa i obowiązki stron umowy oraz zasady jej rozwiązania wraz z miejscem dla rozstrzygania sporów.

Z kolei Koordynator zawiera adekwatną umowę ogólną o współpracy z Partnerami w imieniu i za wiedzą klastra.

Zarówno umowy ogólne pomiędzy Liderem a Koordynatorem, jak i Koordynatorem a Partnerem będą uzupełniane na bieżąco o umowy szczegółowe  w zakresie zasad organizacji i realizacji wspólnych i oddzielnych projektów biznesowych, będące częścią umowy ogólnej.

Koordynator i Partnerzy zawierają oddzielne umowy szczegółowe o współpracy z Beneficjentami w imieniu i za wiedzą klastra.

Koordynator zawiera umowy ogólne o współpracy z uczestnikiem Honorowym w imieniu klastra i przy udziale Lidera.

Umowy pomiędzy poszczególnymi uczestnikami klastra nie będą indywidualizowane personalnie, a będą różniły się jedynie co do praw i obowiązków w stosunku do kategorii uczestnictwa, za wyjątkiem uczestników Honorowych. Wzory umów ogólnych dla Koordynatorów i Partnerów, jak umów szczegółowych dla Beneficjentów będą powszechnie dostępne na stronie internetowej klastra w językach: polskim, rosyjskim i angielskim i pozostaną równoważne co do ich ważności.

Przesłanie ko
ńcowe. Wszyscy uczestnicy klastra muszą odnosić korzyści materialne ze wspólnej działalności, jednakże w relacji do aktywności, wkładu pracy i zaangażowania środków własnych, opartych na rachunku ekonomicznym, z uwzględnieniem warunków popytu i z nastawieniem na długoletnią współpracę. Zatem wycena usług wspólnych i oddzielnych i sposób ich realizacji powinny ceną zachęcać, a nie odstraszać klientów.

Innym atutem klastra ma być wielość, różnorodność, dostępność i jakościowa powtarzalność usług dla zagranicznych klientów pod wspólnym szyldem. Ważnym walorem musi być także duża dbałość o interesy Beneficjentów, którzy na bieżąco będą oceniali sprawność biznesową klastra w swoim środowisku gospodarczym.
W tym sensie placówki Koordynatorów mogą stać się ważnymi, miejscowymi centrami informacji gospodarczej i inkubatorami wymiany międzynarodowej.

Uczestnictwo w klastrze dla wszystkich jego uczestników z założenia ma być jedynie dodatkowym źródłem uzyskiwania przychodów na początek, czasem niełatwym, acz ciekawym logistycznie i intelektualnie. Uczestnictwo dla Koordynatorów i Partnerów ma ułatwić również wykorzystanie posiadanych potencjałów gospodarczych i lokalnych możliwości, a z drugiej strony przyczynić się poznawania się ludzi różnych obyczajów, języków i krajów.

Nagrodą za wytrwałość dla wielu uczestników może być po konsolidacji klastra udział w dużej międzynarodowej firmie doradczo-marketingowej o wspólnie wypracowanej renomie na zasadzie uprzywilejowanej.

                   Serdecznie zapraszamy do kontaktu i
                                     współuczestnictwa!
Będzie nam bardzo miło!
Pevich Consulting Network -
ogólne zasady działania klastra
Zachęcamy:
Kursy celne, kalkulatory, wskaźniki i inne...
Piotr Drożniakiewicz © 2008-2012
SiteMap
Aktualna taryfa celna importowa
Książka w wersju elektroniczej dostępna natychmiast!
         Reklama
         Reklama
Reklama
Pobierz darmowy
urywek
Proponujemy:
Aktualna taryfa celna importowa Białorusi
Znajdź finansowanie:
Business angels, Capital venture, Join venture 
albo partnera do biznesu!